fbpx

Klauzula Informacyjna Administratora Danych Osobowych  

 1. Jutro Medical Sp. z o.o., z siedzibą ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000816265, NIP: 5252808164, REGON: 38495535900000, kapitał zakładowy 24.650 PLN (w pełni opłacony)  (zw. dalej jako Administrator Danych Osobowych) jest administratorem danych osobowych osób korzystających z usług naszej firmy (zwanych dalej Pacjentami).
 2. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres email: Kontakt@jutromedical.com , lub w formie pisemnej na adres lub w formie pisemnej na adres Jutro Medical Sp. z o.o., z siedzibą ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
 1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
 2. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
 3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
 4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.


 1. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych:
 1. Przetwarzanie danych osobowych w celach profilaktyki zdrowotnej: w szczególności przekazywanie informacji dla pacjenta o możliwości wykonania świadczenia, przekazywanie informacji o wydarzeniach prozdrowotnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć rzecz usług
 2. Przetwarzanie danych osobowych w celach postawienia diagnozy i/lub leczenia: gdy jest takie prztwarzanie związane procesem udzielania świadczeń zdrowotnych , w szczególności zawiera prowadzenie dokumentacji medycznej. Podstawa prawna przetwarzania w tym przypadku jest to artykuł 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy możliwe świadczenie usług.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w celach zagwarantowania opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej: . Podstawa prawna przetwarzania w tym przypadku jest to artykuł 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24  i art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez podania danych osobowych nie będzie możliwe świadczenie usług .
 4. Przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego: wystawianie zaświadczeń lekarskich. Podstawa prawna przetwarzania w tym przypadku jest to artykuł 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innymi właściwymi przepisami z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez podania danych osobowych nie będzie możliwe świadczenie usług .
 5. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia rachunkowości: wystawianie rachunków/faktur za zrealizowane usługi. Podstawa prawna przetwarzania: artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy.
 6. Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania zawartej z osobą której dane dotyczą umowy [o świadczenie usług medycznych]. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.


 1. Zgodnie z zasadą minimalizacji wyrażoną w RODO przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w punkcie poprzedzającym. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Umowy, w związku z czym w razie korzystania z usług Administratora Danych są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania usługi. 
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usług na Państwa rzecz. 


 • Po ich wykonaniu dane osobowe są przechowywane wyłącznie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności w zakresie prawa podatkowego (przechowywanie faktur – 5 lat licząc od dnia końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku). Ponadto po zakończeniu umowy zawartej z Administratorem, dane osobowe Pacjenta przechowywane są przez okres przewidziany dla przedawnienia roszczeń.
 • w przypadku, gdy dane osobowe stanowią dokumentację medyczną – okres przechowywania zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wynosi okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w tym przepisie. 
 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 • W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez osobę której dane dotyczą sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Nagrania z monitoringu wizyjnego (zawierające wizerunek z kamer CCTV) będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń – dane te będą przetwarzane do czasu ostatecznego zakończenia sporu.
 • W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez osobę której dane dotyczą tej zgody.


 1. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO. Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych powierzył do przetwarzania dane osobowe swoich Pacjentów firmie świadczącej transport medyczny, zewnętrznemu dostawcy serwera, dostawcy oprogramowania do obsługi systemu informatycznego oraz dostawcom usług IT, świadczących usługi na rzecz Administratora.


 1. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu w rozumieniu RODO przez Administratora Danych Osobowych.
 2. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych  ma prawo do: 
 1. do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – administratorzy są zobowiązani do przekazania osobom, których dane będą przetwarzać, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IODO, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu). Obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych, a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności. Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,
 2. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
 3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
 4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy: 
 • cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,
 • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych 
 • wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
 • konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
 • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 1. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by przechowywała), jeżeli:
 • kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub 
 • uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub 
 • złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub 
 • Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,
 1. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
 2. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa, 
 3. nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce, 
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 1. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
 1. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,
 2. przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,
 3. przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
 1. Szczegółowy zakres, zasady i warunki realizacji w/w. praw określają przepisy art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 i 77 RODO. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa powyżej, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej adres e-mail: email: Kontakt@jutromedical.com lub skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych.


 1. Administrator Danych Osobowych informuje ponadto, że powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Sikorski, email: krzysztof.sikorski@jutromedical.com
 2. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

Copyright 2020 by Jutro Medical Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.