fbpx

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ JUTRO MEDICAL ORAZ  SERWISU JUTROMEDICAL.COM

 §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji mobilnej.

 2. Definicje:

  1. Serwis – serwis internetowy www.jutromedical.com oraz www.jutromedical.pl prowadzony przez Administratora;

  2. Administrator – Jutro Medical Sp. z o.o., z siedzibą ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000816265, NIP: 5252808164, REGON: 38495535900000, kapitał zakładowy 24 650 PLN (w pełni opłacony), email: kontakt@jutromedical.com;

  3. Aplikacja mobilna – aplikacja mobilna Doctor Jutro Medical za pośrednictwem których Administrator świadczy usługi określone w niniejszym Regulaminie;

  4. Cennik – w naszej Aplikacji mobilnej i Serwisie nie występuje klasyczny Cennik, jako jeden dokument, ze względu na dużą ilość usług medycznych. Korzystając z określonych funkcjonalności naszej Aplikacji mobilnej i Serwisu przed skorzystaniem lub zamówieniem określonej usługi będziesz informowany o jej dokładnym koszcie. Cennikiem w związku z powyższym będzie każda informacja zawierająca wskazanie Cen usług świadczonych za pośrednictwem naszej Aplikacji mobilnej i Serwisu.

  5. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (numerem telefonu) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika;

  6. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem i Aplikacją Mobilną.

  7. Opłata – należność Administratora lub podmiotu świadczącego usługi dostępne za pośrednictwem Aplikacji mobilnej / Serwisu, pobierana (z góry) od Klienta za skorzystanie z funkcjonalności Serwisu lub zamówienie określonych usług. Wysokość Opłat wskazana jest w Cenniku i zależna jest od rodzaju świadczonej usługi.

  8. Regulamin – niniejszy Regulamin; Użytkownik może swobodne zapoznać się z Regulaminem, po pobraniu Aplikacji mobilnej za pośrednictwem sklepu internetowego „App Store” lub „Google Play”; 

  9. Teleporada – świadczenie zdrowotne realizowane przy użyciu Serwisu lub Aplikacji mobilnej; 

  10. Umowa – Umowa o świadczenie usług, świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji mobilnej – zawierana pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, na warunkach określonych w Regulaminie;

  11. Użytkownik –Użytkownik główny oraz Użytkownik powiązany; 

  12. Użytkownik główny –  pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca ukończone 18 lat, pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, która poprzez swoje konto może utworzyć konto dla Użytkownika powiązanego;

  13. Użytkownik powiązany – osoba dla której Użytkownik główny utworzył profil powiązany ze swoim kontem, w szczególności niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych lub osoba, która nie jest w stanie samodzielnie, bez pomocy Użytkownika głównego, korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora;  

  14. Załącznik nr 1 – instrukcje organizacyjne teleporady;

  15. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 5. Regulaminu,

 3. Administrator świadczy swoje usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie usług polegających na udostępnianiu Aplikacji mobilnej i Serwisu Internetowego. Świadczenie niektórych z usług medycznych, których zamówienie jest możliwe za pośrednictwem Aplikacji mobilnej / Serwisu Internetowego może być ograniczone terytorialnie. 

 4. Administrator za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji umożliwia również korzystanie z usług medycznych podmiotów z nim współpracujących (nazywani również Partnerami) na warunkach określonych w Regulaminie oraz umowie, którą Użytkownik zawiera odrębnie z Partnerem.

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU/APLIKACJI MOBILNEJ

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu/Aplikacji mobilnej w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. 

 2. Każde działanie Użytkownika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Serwisu / Aplikacji mobilnej.

 3. Podczas korzystania z Serwisu / Aplikacji mobilnej obowiązkiem Użytkownika jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Od tego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo danych Użytkownika. Zabronione jest również udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom lub osobom trzecim, jak również korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników.

 4. Każdy Użytkownik jak i osoba trzecia, mająca dostęp do Serwisu / Aplikacji mobilnej, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych w Serwisie lub w Aplikacji mobilnej, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku. Zabronione są również wszelkie ingerencje czy wykorzystywanie kodu źródłowego Aplikacji mobilnej.

 5. Hasło pozwalające Użytkownikowi logować się do Serwisu / Aplikacji mobilnej jest prywatne i poufne. 

 6. Wszelkie wymiany haseł pomiędzy Użytkownikami są zabronione.

 7. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania Serwisu lub Aplikacji mobilnej szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).

 8. Za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@jutromedical.com można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 9. Do korzystania z Aplikacji mobilnej niezbędne jest urządzenie mobilne, z zainstalowanym systemem Android/iOS i stabilnym dostępem do Internetu. Do korzystania z Serwisu wystarczy dowolne urządzenie komputerowe z dostępem do Internetu i przeglądarką stron internetowych. 

 10. Użytkownik główny może utworzyć dowolną liczbę kont dla Użytkowników powiązanych, wobec których sprawuję opiekę prawną lub faktyczną. 

 11. Z usług świadczonych drogą elektroniczną w Aplikacji mobilnej / Serwisie przez Administratora mogą korzystać osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług w Aplikacji mobilnej / Serwisie wyłącznie, jako Użytkownicy powiązani, za zgodą i wiedzą oraz pod nadzorem opiekunów prawnych lub faktycznych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności:

  1. dla Użytkowników powiązanych poniżej 16 roku życia, za uprzednią zgodą opiekunów prawnych lub faktycznych dla każdej usługi medycznej;

  2. dla Użytkowników powiązanych w wieku pomiędzy 16 -18 lat za wspólną  zgodą Użytkownika powiązanego i opiekuna prawnego lub faktycznego dla każdej usługi medycznej. 

 12. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że ze względu na obowiązujące przepisy prawa Użytkownik powiązany może mieć ograniczoną dostępność do korzystania ze wszystkich usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora lub skorzystanie z tych usług może wymagać uprzedniej zgody Użytkownika głównego.  

 13. Niezależnie od powyższego wybrane funkcjonalności Serwisu Internetowego i Aplikacji mobilnej mogą być dostępne wyłącznie dla Użytkowników będących zarejestrowanymi pacjentami przychodni prowadzonej przez Administratora.

 14. Jeśli Użytkownik ma wątpliwości, co do swojego stanu zdrowia lub jego samopoczucie pogarsza się, Użytkownik w każdym przypadku powinien niezwłocznie zgłosić się bezpośrednio do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub skonsultować się  z lekarzem.  

 15. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji mobilnej nie zastępuje badań wykonywanych bezpośrednio przez personel medyczny w placówkach służby zdrowia, w tym w szczególności:

  1. gdy stan zdrowia Użytkownika wskazuje na konieczność badań niemożliwych do zrealizowania w formie Teleporady;

  2. gdy ustalenie postępowania diagnostycznego lub terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas Teleporady;

  3. gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustępujące w czasie, będące przyczyną istotnego niepokoju Użytkownika;

  4. gdy brak jest spodziewanego efektu terapeutycznego po dwóch kolejnych Teleporadach, udzielonych z tej samej przyczyny. 

 16. W przypadku gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia lub samopoczucia, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 lub zgłosić się bezpośrednio do najbliższego oddziału ratunkowego w celu uzyskania pomocy.

§3. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ/OPŁATY

 1. Świadcząc usługi za pomocą Serwisu / Aplikacji mobilnej, Administrator dokłada należytej staranności, aby Użytkownicy byli w pełni zadowoleni. 

 2. Do założenia Konta w Serwisie / Aplikacji mobilnej przez Użytkownika konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracji.

 3. Umowa pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu / Aplikacji mobilnej zawierana jest na czas nieokreślony. 

 4. Usługi świadczone przez Administratora w ramach Umowy mogą mieć charakter:

  1. nieodpłatny, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w szczególności z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, pod warunkiem posiadania przez Użytkownika tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego; lub

  2. odpłatny w pozostałym zakresie. 

 5. W przypadku usług odpłatnych płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Serwisu Internetowego / Aplikacji mobilnej obsługiwane są przez platformę płatniczą Stripe, dostępną pod adresem www.stripe.com.

 6. Użytkownik będący przedsiębiorcą zawierając Umowę z Administratorem upoważnia go do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 

 7. Za datę uiszczenia Opłaty uznaje się dzień wpływu pełnej należności na rachunek bankowy Administratora. 

 8. Każdy z podmiotów świadczących usługi dostępne za pośrednictwem Aplikacji mobilnej/Serwisu decyduje o wysokości cen świadczonych usług. Strony są związane postanowieniami Cennika zaakceptowanego przez Użytkownika.

 9. Korzystanie z poszczególnych funkcjonalności Aplikacji mobilnej/Serwisu, może wymagać od Użytkowników uiszczania Opłat na rzecz Administratora lub podmiotu świadczącego wybraną usługę przed każdorazowym skorzystaniem z tej funkcjonalności. 

 10. Aplikację mobilną można pobrać za pośrednictwem sklepu internetowego App Store lub GooglePlay. 

 11. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu i zaakceptować jego warunki.

 12. Świadczenie usług przez Administratora na rzecz Użytkownika odbywa się na podstawie Umowy, do której mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa polskiego. Procedurę jej zawierania określa Regulamin.

 13. Za chwilę zawarcia Umowy w przypadku korzystania z Serwisu uznaje się dzień, w którym Użytkownik potwierdzi (kliknie) przycisk służący do rejestracji w Serwisie. W przypadku Aplikacji mobilnej za dzień zawarcia Umowy uznaje się dzień zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu oraz wymaganych zgód.

 14. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji mobilnej Użytkownik ponosi we własnym zakresie na warunkach określonych w umowach zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu.

 15. Umowa pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem o świadczenie usług za pośrednictwem Aplikacji mobilnej zawierana jest na czas nieokreślony.

 16. Użytkownik, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email Użytkownika podany podczas rejestracji w Serwisie lub na numer telefonu podany przy rejestracji w Aplikacji mobilnej. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, co jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem Umowy.

 17. Założenie nowego Konta przez Użytkownika, którego Konto zostało usunięte wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora.

 18. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować ze świadczonych przez Administratora usług. 

 19. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji mobilnej wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.

 20. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Serwisu / Aplikacji mobilnej Użytkownikowi  przysługuje prawo żądania ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu.

§4. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU / APLIKACJI MOBILNEJ

 1. Usługi jakie Administrator świadczy w ramach Serwisu / Aplikacji mobilnej: 

  1. Gromadzenie danych dot. stanu zdrowia Użytkowników,

  2. Umożliwienie uzyskania e-konsultacji i zaleceń lekarskich,

  3. Umożliwienie Użytkownikom korzystania z internetowych wywiadów medycznych,

  4. Zamawianie usług medycznych drogą online,

  5. Przechowywania skierowań, recept, zaświadczeń, badań, analiz, diagnoz, prognoz, prześwietleń i innych

  6. Umożliwienie korzystania z innych funkcji dostępnych w Serwisie / Aplikacji mobilnej,

  7. Usługa Newsletter.

 2. Nie wszystkie w/w usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu czy Aplikacji są darmowe dla Użytkowników korzystających z Serwisu / Aplikacji mobilnej. Informacje o tym, które z usług są dostępne dopiero po dokonaniu Opłaty znajdują się w opisie danej usługi/funkcjonalności.

§5. REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach, tak aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: Jutro Medical Sp. z o.o., ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@jutromedical.com.

 3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Administrator udostępnia na stronie Serwisu Internetowego i w Aplikacji mobilnej Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 5. Do tak złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w przeciągu 30 dni. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Użytkownik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową, podając adres do korespondencji w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 6. Brak odpowiedzi ze strony Administratora w przeciągu 30 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

§6. ZASADY UDZIELANIA TELEPORADY 

 1. Administrator udziela Teleporady przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji mobilnej. Teleporada jest inicjowana przez Użytkownika. 

 2. Teleporada odbywa się w formie czatu tekstowego, rozmowy telefonicznej lub wideokonferencji przy wykorzystaniu Aplikacji mobilnej w godzinach 8:00 – 18:00. 

 3. O terminie udzielenia Teleporady Użytkownik zostaje poinformowany w Aplikacji mobilnej. 

 4. Administrator nawiązuje połączenie z Użytkownikiem w celu udzielenia Teleporady za pośrednictwem Aplikacji mobilnej. 

 5. Teleporada rozpoczyna się z chwilą zainicjowania ze strony Administratora czatu tekstowego lub z chwilą nawiązania połączenia telefonicznego lub wideo. 

 6. W przypadku braku kontaktu z Użytkownikiem w terminie Teleporady lub w przypadku przerwania połączenia w trakcie Teleporady, Administrator podejmie trzykrotną próbę nawiązania lub przywrócenia połączenia w celu udzielenia Teleporady w odstępie nie krótszym niż 5 (słownie: pięć) minut. Nieobecność pacjenta lub brak możliwości nawiązania połączenia z przyczyn, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, wyłącza odpowiedzialność Administratora i zwalnia go z konieczności udzielenia Teleporady w ustalonym terminie i dalszych prób kontaktu. 

 7. Administrator zobowiązuje się zapewnić poufność Teleporady przy wykorzystaniu odpowiednich środków techniczno – organizacyjnych a także integralność, poufność oraz trwałość wszelkich danych dotyczących stanu zdrowia Użytkownika. 

 8. Przed udzieleniem Teleporady Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić swoją tożsamość w sposób umożliwiający jego identyfikację. 

 9. Podczas Teleporady personel Administratora dokonuje oceny stanu Użytkownika oraz ustala, czy Teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego lub czy zachodzą okoliczności uzasadniające wizytę osobistą, domową lub inne świadczenie medyczne Użytkownika. 

 10. Rozpoznanie stawiane podczas Teleporady wynika z zebranego wywiadu oraz dostępnej dokumentacji Użytkownika.

 11. Użytkownik jest zobowiązany w trakcie Teleporady poinformować o wszelkich chorobach przewlekłych. Administrator dokłada należytej staranności by określić stan zdrowia Użytkownika cierpiącego na choroby przewlekłe oraz by nie doszło do przerwania leczenia choroby przewlekłej. 

 12. Teleporady udzielane na rzecz osób niepełnoletnich zgodnie z §2.11 uwzględniają również: 

  1. doświadczenie opiekunów prawnych lub faktycznych oraz ich obserwacje małoletniego;

  2. utrzymujące się objawy: gorączki, senności lub nadmiernego pobudzenia, silnego bólu głowy, niewyjaśnionej wysypki, silnego bólu brzucha, powtarzających się wymiotów lub biegunki, trudności lub niecheci w przyjmowaniu płynów, cech odwodnienia.  

 13. W ramach Teleporady na rzecz Użytkownika realizowane jest świadczenie zdrowotne, w tym ustalenie, czy Teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego Użytkownika. 

 14. Udzielenie Teleporady odnotowywane jest w dokumentacji medycznej Użytkownika. 

 15. Jeżeli w trakcie udzielania Teleporady, ze względu na stan zdrowia lub problem zdrowotny Użytkownika ujawnią się okoliczności wymagające bezpośredniego kontaktu w celu skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o takim fakcie. 

 16. W przypadku potrzeby skorzystania z Teleporady przez Użytkownika Powiązanego, Użytkownik główny jest informowany o tym fakcie, a w przypadkach przewidzianych prawem również o  konieczności wyrażenia zgody na realizację usługi medycznej świadczonej przez Administratora.  

 17. Wszelkie instrukcje obejmujące sposób realizacji przez Użytkownika: e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych i obrazowych oraz informacje o możliwości założenia przez Użytkownika internetowego konta pacjenta, znajdują się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.  

§7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Administrator udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Aplikacji mobilnej – na czas trwania Umowy. Użytkownik nie może udzielać sublicencji, a sama Licencja nie może być przeniesiona na inny podmiot bez wyraźnej zgody Administratora.

 2. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie / Aplikacji mobilnej należą do Administratora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 3. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie / Aplikacji mobilnej, w tym ich udostępnianie w Internecie bez  pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 4. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć, grafik, tekstów i innych materiałów z Serwisu / Aplikacji mobilnej oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

 5. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce prywatności Serwisu i Aplikacji mobilnej. 

§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie swoich zobowiązań, wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymogów oraz naruszenia zasad, określonych w Regulaminie lub Umowie. W szczególności, Administrator nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek przerwy lub trudności w udzielaniu Teleporad spowodowane niskiej jakości lub niestabilnym połączeniem internetowym po stronie Użytkownika. 

 2. Żadna ze Stron nie będzie odpowiadać za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie swoich zobowiązań, które zostało spowodowane przez działanie siły wyższej. Za siłę wyższą w rozumieniu Umowy i Regulaminu uważa się zdarzenie niezależne od Administratora lub Użytkownika, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i pozostające poza ich kontrolą, które wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy lub które spełnia kryteria uznania za Siłę Wyższą ustalone przez orzecznictwo sądów polskich. 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu lub Aplikacji mobilnej spowodowanych ich serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem ich funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. O wszystkich ograniczeniach Administrator będzie informował Użytkowników z wyprzedzeniem.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz rozszerzenia lub ograniczenia zakresu oferowanych usług, w szczególności w związku z: (1) zmianą przepisów prawa, którym podlega Administrator, (2) zmianą technologii Serwisu lub Aplikacji mobilnej, (3) zmianą organizacji Administratora, (4) innych przyczyn niezależnych od Administratora. O każdych zmianach Administrator będzie informować poprzez wysłanie informacji o wprowadzanych zmianach na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu/Aplikacji. Zmiany będą wchodzić w życie, nie wcześniej niż po 14 dniach od dnia poinformowania Użytkownika o tych zmianach.

 3. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed wprowadzeniem zmian. 

 4. Wszelkie spory między Administratorem, a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny w drodze negocjacji lub w toku mediacji. 

 5. W przypadku sporu z Użytkownikiem sądem rozstrzygającym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny oraz inne właściwe.

 7. Regulamin obowiązuje od dnia 13 października 2020 roku. 

Copyright 2020 by Jutro Medical Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.